Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fritidsområdet Marsbacken Ek. förening, 21 maj 2016

 

1.     Ordförande Bo Matsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2.     Deltagarförteckning upprättades med 28 medlemmar närvarande varav en fullmakt.

3.     Till ordförande för stämman valdes Bo Matsson, medlem 4.

4.     Till sekreterare för stämman valdes Mats Oldmar, medlem 121.

5.     Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Rolf Johansson, medlem 118 och Göran Andersson, medlem 30.

6.     Fråga om stämmans behöriga utlysande besvarades med Ja.

7.     Styrelsens redovisningshandlingar var gjorda tillgängliga. Stämman godkände redovisningen.

Ordförande presenterade även styrelsen under denna punkt.

8.     Revisorernas berättelse godkändes av stämman.

9.     Stämman godkände och fastställde balansräkningen per 2015-12-31.

10.  Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

11.  Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning: Ny räkning i dispositionsfond.

12.  Beslut i anledning av debiteringslängden för 2016: Stämman fastställde debiteringslängden för 2016

13.  Fråga om arvoden till styrelsen: Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode för 2016.

14.  Val av styrelseledamöter:

·         Till ordinarie ledamöter på två år omvalde stämman Gunnar Holmberg, Mats Oldmar & Göran Anderson.

·         Till suppleanter på ett år beslutade stämman omval av HC Eriksson, medlem 93 och nyval Martin Waern Marsbacksvägen 46.

Protokollspunkten förklarades omedelbart justerad.

15.  Val av revisorer:

·         Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2016 beslutade stämman nyval av Ulla Curbo och Johanna Stehn.

·         Till suppleanter beslutade stämman nyval av Stefan Larsson samt omval av Olof Nevenius, medlem 115.

16.  Val av valberedning: Nyval av Rolf Johansson, Daniel Stehn och Erik Westberg. Rolf Johansson sammankallande.

17.  Budget för 2016 godkändes.

18.  Fastställande av avgifter för 2017.

Styrelsens förslag innebar oförändrade avgifter.

Förslag om en höjning av årsavgiften med 200 kr framfördes för att bland annat ha råd med att anlita professionell hjälp med tyngre arbeten på våra marker.

Stämman godkände detta.

Nedan de nya avgifterna för 2017:

Årsavgift: 1400 kr

Miljövårdsrabatt/tillfälle: -200 kr

Bryggavgift 2,0 m: 300 kr

Bryggavgift 2,5 m: 600 kr

Bryggavgift 3,0 m: 900 kr

Hamnvårdsrabatt: 150 kr för vårdeltagande, 250 kr för höstdeltagande.

Bojavgift: 100 kr

Sjöbodsavgift: 400 kr

Förseningsavgift: 250 kr

19.  Motioner:

1.     Vi har haft problem som ni vet med vildsvinen igen. De har förstört mycket på min och en del andras tomter. Jag har haft kontakt med Norrtälje kommun och fått rådet att ta kontakt med viltvårdare. Då har en av dem varit ute och hjälpt oss med detta. Han och de andra från olika jaktlag har meddelat att det måste finnas ett kontrakt skrivet med ett jaktlag som hela tiden håller efter för den enormt stora ökningen av vildsvin som är nu. Det har inte blivit gjort (vad jag blivit informerad om) på flera år. Förslår därför att det skrives ett kontrakt med en viltvårdare som sköter detta så att inte vildsvinen tar över området helt och hållet.. Motionär: Eva Edvinsson, Åsvägen 5 Medlem nr 81.                     

a.     Styrelsens kommentar: Det finns inget som säger att vi måste ha något avtal med ett jaktlag. Årets jakt är avslutad bl a efter polisanmälan från konkurrerande jaktlag. Styrelsen föreslår att den får ta ställning till och besluta om omfattning och utformning av ev jakt om/när det blir aktuellt.

b.    Stämman godkände styrelsens förslag

2.     Det behöver finnas en plats där man kan göra sig av med ris. Alla kan inte hålla på och elda på sina tomter ffa ur brandsynpunkt. Vi har ju en plats vid postlådorna som tidigare var öppet hela tiden. Nu stängs denna av pga av att regler inte följes. Förslår att vi bestämmer att den kan vara öppen iaf vissa datum. Motionär: Eva Edvinsson, Åsvägen 5 Medlem nr 81.

a.     Styrelsens kommentar: Styrelsen föreslår att styrelsen beslutar var och när ris kan dumpas av föreningens medlemmar för senare eldning. Beslutet tillkännages på hemsidan och anslagstavlan vid brevlådorna. Grundregeln är dock att var och en ansvar för sitt eget ris och går det inte att elda eller lägga på av föreningen anvisad plats så får det köras till Görla.

b.    Stämman godkände styrelsens förslag

3.     Motion rörande skötsel och vård av våra gemensamma ytor samt röjning längs med vägarna för att kunna grusa vägarna. Motionär: Solveig Forsberg och Hans Bergquist Vattentornsvägen 9, medlem 51.

a.     Styrelsens kommentar: Grusning av vägar görs när vår ”vägfogde” bedömer att det behövs. Vattentornsvägen är  f n inte i akut behov av grusning. Grusning kan inte göras om grenar hänger lägre än ca 5 m över vägen då flaket på grusbilen annars hakar i grenarna. Röjning görs av respektive tomtägare och för gemensamma ytor vid miljövård eller genom styrelsens försorg. Vi har börjat ta kontakt med bolag för att ev ta hjälp med större skogsarbeten som kräver motorsåg, större maskiner eller speciellt kunnande. Större insatser i stil med de motionärerna önskar skulle förmodligen kräva en kraftig höjning av årsavgiften. Styrelsen delar, efter besiktning, inte motionärernas problembeskrivning utan föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

b.    Stämman godtog styrelsens kommentar.

20.  Fråga om föreningen ska söka statligt driftsstöd för våra enskilda vägar:

Ordförande redogjorde för alla förutsättningar som gäller för statligt stöd för stämman.

Härefter beslutades att:

 kallelsen till mötet skett enligt gällande stadgar och att det framgått av kallelsen att beslut angående sökandet av statligt stöd för driften av våra vägar skulle fattas.

 förutsättningarna för ansökan om statligt stöd godkändes.

 föreningen ska ansöka om statligt stöd för driften av våra enskilda vägar.

kontaktperson är föreningens ordförande Bo Matsson (470701-0056) samt att betalningsmottagare är Fritidsområdet Marsbacken Ekonomiska Förening (org nr 715200-2478)

21.  Information från Styrelsen:

a)     Nya medlemmar: Under året har det tillkommit 5 nya medlemmar, Alla hälsas välkomna till Marsbacken.

a.     21 Håkan Johansson Marsbacksvägen 14

b.    33 Johanna & Daniel Stehn Marsbacksvägen 26

c.     36 Johan & Maria Grenert Marsbacksvägen 32

d.    57 Rikard Edholm & Gabriella Andersson Tallmovägen 47  

e.     132 Malin & Erik Westberg Tallmovägen 26

b)    Vattenprov har tagits. Resultatet är tjänligt med kommentar. Vattenprovet innehöll (som vanligt) något förhöjda halter av natrium beroende på bergsalt. Vattnet bör inte ges till spädbarn.

c)     Ola beskrev hur vattenkopplingar vid tomtgräns ska se ut. Föreningen ansvarar för vattensystemet fram till och med den första ventilen (huvudavstängningen) vid tomtgränsen. Ola uppmanar alla till att koppla bort anslutningar till husen i och med att vattnet stängs av på hösten. Detta förhindrar frysning av rör och eventuella läckage.

d)    Uppmaning framfördes också om att, vid klippning av vägrenen, hålla vägytan ren från gräs. Det går inte att underhålla vägen om det ligger gräsrester på den,

22.  Övriga frågor:

a)     Fråga ställdes kring den nyplöjda ytan (samfälligheten tillsammans med Dyviks by) och om detta var något som ska göras på samtliga öppna ytor. Svaret är nej.

b)    Fråga om vattentillgången. Grundvattennivån är låg (=högsommarnivå) så alla uppmanas till sparsamhet.

23.  Ordförande förklarade stämman för avslutad.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                             

 

 

 

---------------------------                                                     ---------------------------                                                                                                                     

Mats Oldmar                                                                 Bo Matsson

Sekreterare                                                                  Ordförande

 

 

Justeras

 

 

 

-------------------------------------                                         ------------------------------------

Rolf Johansson                                                          Göran Andersson