Fritidsområdet Marsbacken

ekonomisk förening

 

STADGAR 2005.07.10.

 

ÄNDAMÅL

§1

Föreningen, vars namn är Fritidsområdet MARSBACKEN Ekonomisk Förening, har till uppgift att främja medlemmarnas intressen genom:

 

att förvalta för medlemmarnas gemensamma bruk upplåtna egendomar och anordningar inom fritidsområdet Dyvik 1:5, 2:2 och 2:3 på Vätö i Norrtälje kommun och att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

 

MEDLEMMAR

§2

Inträde och medlemskap i föreningen medges den som har förvärvat en fastighet avstyckad från fastigheterna Dyvik 1:5, 2:2 och 2:3. Om fastigheten har fler än en ägare gäller ett medlemskap gemensamt för dem. Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

§3

Medlem ska delta i föreningen med en insats av lägst 100 kr och högst 500 kr. Insatsens storlek fastställes av ordinarie föreningsstämma och betalas kontant vid inträdes-anmälan.

Vid utträde ur föreningen äger medlem inte rätt att återfå denna insats utom i fall varom stadgas i 7 kap. 15§ och 12 kap. 4§ i Lagen 1987 om ekonomiska föreningar.

 

§4

Medlem ska betala en årsavgift. Storleken av årsavgiften till föreningen bestäms av föreningsstämman och får uppgå till högst 3 000 kr. Årsavgiften och övriga förekommande avgifter ska betalas inom 30 dagar efter fakturering.

 

§5

Medlem kan erhålla en miljövårdsrabatt på årsavgiften. Storleken av rabatten bestäms av föreningsstämman. Miljövårdsrabatten dras från följande års årsavgift för medlemmen som utfört miljövårdsarbete åt föreningen. Arbetets innehåll och omfattning fastställs av styrelsen.

   

§6

Medlem, som disponerar bryggplats i föreningens hamn, kan erhålla en hamnvårds­rabatt på avgiften, Storleken av rabatten bestäms av föreningsstämman. Rabatten dras från följande års bryggplatsavgift för medlemmen som utfört arbete åt föreningen. Arbetets innehåll och omfattning fastställs av styrelsen.

 

DISPOSITIONSFOND

§7

Till dispositionsfonden avsättes det överskott som uppkommit i föreningens verksamhet.

 

STYRELSE OCH REVISORER

§8

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter med två suppleanter, vilka utses av ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma utser vartannat år tre och vartannat år två styrelseledamöter för tiden till och med den ordinarie föreningsstämma som ska äga rum under andra räkenskapsåret efter valet. Ordinarie föreningsstämma utser vidare två suppleanter för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Inget hinder finns för återval av avgående styrelseledamot eller suppleant.

 


§9

Styrelsen har sitt säte i Norrtälje.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser vid behov ev andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.

Styrelsen är beslutför när minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Sådant beslut är dock giltigt endast under förutsättning att full enighet råder. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

 

§10

Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen förs i enlighet med bokföringslagen. Föreningens räkenskaper ska avslutas per den 31 december. Före februari månads utgång ska styrelsen avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning till revisorerna.

 

§11

Styrelsen äger inte rätt att överlåta eller med inteckning för gäld, nyttjanderätt, servitut eller avkomst­rätt belasta eller belåna föreningens fasta egendom utan att ha föreningsstämmans bemyndigande härtill.

 

§12

Styrelsen ska årligen företa besiktning och inventering av föreningens egendom och övriga tillgångar samt avge redogörelse för detta i sin årsredovisning.

 

§13

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas två revisorer som utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Suppleant för revisorerna utses på samma sätt och för samma tid. Revision ska vara avslutad och revisionsberättelse avgiven senast den 15 april. Över av revisorerna gjorda anmärkningar ska styrelsen avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma.

 

Styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse ska hållas tillgängliga för medlemmarna under minst sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

 


FÖRENINGSSTÄMMA

§14

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar till styrelsen inlämnat skriftlig begäran därom med angivande av ärende som önskas behandlat.

 

§15

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta till styrelsen minst fem dagar före stämman.

 

§16

På ordinarie stämma ska förekomma:

 

a)  upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar,

b)  val av ordförande och protokollförare för stämman,

c)  val av justeringsmän,

d)  fråga om kallelse till stämman behörigen skett,

e)  styrelsens redovisningshandlingar,

f)   revisorernas berättelse,

g)  fastställande av resultat och balansräkning,

h)  beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen,

i)   beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

j)   beslut om arvoden till styrelse och revisorer,

k)  val av styrelseledamöter och suppleanter,

l)   val av revisorer och suppleanter,

m) övriga ärenden som angivits i kallelse till stämman,

n)   eventuella motioner.

 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än dem som angivits i kallelsen.

 

§17

Kallelse till stämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och ske per brev. Kallelser till medlemmarna sänds under den adress som medlem uppgivit till styrelsen. Kallelse ska postas tidigast 4 veckor före och senast 15 dagar före ordinarie och senast 8 dagar före extra stämma. Andra meddelanden sänds till samma adress eller anslås på föreningens anslagstavlor.

 

§18

Medlemmar är alltid lika röstberättigade i föreningens alla angelägenheter. Varje medlem har en röst. Den som häftar i avgiftsskuld till föreningen har inte rösträtt. Medlem som är juridisk person utövar sin rösträtt genom ombud. Annan medlem kan rösta genom ombud endast genom myndig hushållsmedlem. Ombud äger endast företräda en medlem.

 

Medlem som anmält sitt utträde eller uteslutits ur föreningen äger inte rösträtt.

 


§19

Omröstning vid stämman sker öppet såvida inte närvarande röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor så att den mening som biträtts av ordföranden ska gälla.

 

Allmänna BESTÄMMELSER

 §20

Upplöses föreningen ska verksamheten lagligen avvecklas, andelskapitalet ska återbetalas i den mån så kan ske samt därefter eventuellt kvarstående överskott med lika delar fördelas på vid upplösningen kvarstående medlemmar.

 


§21

I allt som här ovan inte är stadgat gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

Ovanstående stadgar antagna av föreningens ordinarie föreningsstämma den 29 augusti 1970 samt av extra föreningsstämma den 17 december /970.

 

Stadgarna ändrade (tillägg §19, tidigare §19 utgår) genom beslut på föreningsstämma den 28 maj 1977 och extra stämma den 2 juli /977.

 

Stadgarna ändrade (§§ 2, 3 och 5) genom beslut på föreningsstämma den 27 maj 1989 och extra stämma den 2 september 1989.

 

Stadgarna ändrade (§§  1-4, 7, 14 och /5) genom beslut på föreningsstämma den 12 maj 2001 och beslut på extra stämma den 4 augusti 2001.

 

Stadgarna ändrade (§§  5 och 6 tillagda, följande omnumrerade) genom beslut på föreningsstämma den 14 maj 2005 och beslut på extra stämma den 10 juli 2005.