Marsbackens historia
1962 HSB äger marken 2:2 & 2:3 och 1:5
1963 

I december tecknar HSB ett kontrakt med Lyhundra kommun.

Kontraktet innebär byggande av monteringsfärdiga hus med enhetligt utförande inom området som har
3 befintliga markområden. 1:5, 2:2 & 2:3

Av dessa skulle gården Marsbacken utnyttjas för butiker, post, kiosk och slutstation för buss. P-platser skulle ordnas för 180 bilar.
Område 1:5    Dagens tomter inklusive Marsbackens gård

Område 2:2    Norra Storholmen

Område 2:3    Åkern söder om bussens vändplan (odlingslotterna)

1964 Tomt 41 bebyggs först som visningshus men säljs 1965 till Birger Johansson. Därefter byggs troligen tomt nr 1 som skall tjäna som visningshus. I den broschyr som användes 1966 finns stor bild av huset på tomt 1 som reklam.
1965 Den 29 april tas stadgarna för HSB.s i Solna Fritidsstugeförening Marsbacken  ek.för. för tomtmark Dyvik 1:5, 2:2 och 2:3 och samma år köper alltså Birger Johansson tomt 41 och Ivar Wåglund Nr 30 och bygger.
1966 Meddelar posten att de kommer att köra ut post till Marsbacken från juni.
1968

Under juni säljs visningshuset till Rektor Brolin, som satte som villkor att han fick köpa just detta färdiga hus. Nytt visningshus byggs nu på tomt nr 8.

1968 bildas HSB.s Fritidsstugeförening Marsbacken.

 Inträdesavgiften till föreningen Kr 50.-

 Tomterna 86, 90, 132, 135, 136, 28, 31, 73, 76, 78, 83, 85, 140, 40, 70, 94, 4, 35, 84, 24, 30, 75, 33, 41, 62, 95, 98, 126, 38 = 29 st

 går in som medlemmar redan i maj.

 I juni ansluter sig 68, 65, 37, 60, 92, 71 och 96 = 7

 I augusti följer 61, 99, 79, 102, 29, 138, 1 = 7

 I september 23, 91, 80, 64 och i oktober nr 142 & 144 (varav 144 utanför HSB) dvs 6 st och i november nr 97, december nr 81, dvs 2 st

 Sammanlagt 51 blev medlemmar år 1968.

1969

I januari nr 74, augusti Nr 82, oktober nr 9, 63, 43, 134, 51, 69, 112, 20, 66, 109 och i november följer nr 103, 130, 128, 93, 2, 116, 42, 133 = totalt 20 st

1970 I juni nr 87, augusti nr 100 + 67, september nr 72 + 62 =  5 st
1971 I mars till augusti följer 89, 107, 114, 6, 139, 129, 104, 119, 110, 22, 88, 127, 137,     124 = 14 st
1
971 har alltså föreningen nu 90 medlemmar.
Så här långt finns underlagen tämligen klara.
Till exempel: Tomt 2 inköptes 24/9 1968 (visningshus tomt 8 var försäljnings­plats) och Boro­huset levererades i november och stod klart i december inkl el, tel mm. Den 7 november  kom papper från HSB och avkomstavgift enligt kontrakt för tiden 1/10 – 31/12 68 Kr 37.50 betalades den 12/11 68. Nästa räkning 14/8 69 gäller 150.- för år 1969 enligt köpekontraktet av den 7/10 1968. Inträdesavgift till föreningen betalades den 8 november 1969.
I köpekontraktets §6 förbinder man sig att kvarstå som medlem i den eventuella stugägare­förening som kan komma att bildas av ägarna till Dyvik 1:5 samt betala alla av föreningen ålagda avgifter. Enligt kontraktet får ej heller stängsel uppsättas runt tomten.
Saxat ur Årsredovisningar
1968

Tomtägarna till möte den 9/10, plats HSB i Solna för information om eventuellt överlåtande av föreningen till en fristående förening och den 19/10 sker överlåtelsen utan ersättning men marken överlåts ännu ej.

1969/70

Verksamhetsberättelsen innehåller föreningens ordningsregler:

                      1/                   Hastighetsbegränsning till 30 km/tim.

                      2/                   Båtar får endast läggas upp vid anvisad plats.

                      3/                   All båttrafik förbjuden intill badplatsen.

                      4/                   Vattning med vattenspridare förbjuds.
Nya stadgar tas av den nu fristående föreningen där HSB ej längre ingår och föreningen heter nu Fritidsområdet Marsbacken ek.för..
Lyhundra har nu gått upp i Norrtälje. Bysamfälligheterna omnämns nu.

1972

Detta år sker visst  ägoutbyte. Föreningens badvik som ej ingått i föreningens mark bytes mot en bit av den södra delen och blir där hopslagen med samfällighetsmarken.
Detta år kommer boden vid vattentornet på plats

1973 

Nu kommer frågan om en tennisbana upp men så få är intresserade att frågan faller.
Däremot anläggs 3 enklare fotbollsplaner.

1974 försöker HSB få byggnadslov till ytterligare 4 tomter på ”gårdsområdet” men detta avslås. Efter 1978 nämns ej längre detta i årsredovisningen, varför HSB tydligen fått avslag. Båthamnen har nu plats för 70 båtar.
1975 Föreningen har åtagit sig skötseln av kommunens ”remsa” på Storholmen inklusive ”tummen”
1976

Detta år tar årsmötet ett beslut om utbyggnad av vattenreservoaren och får bygglov.
Man drar fram el till dansbana på ängen och till båthamn. Odlingslotter ordnas

1977

är reservoaren utbyggd och har nu fått en kapacitet på 50.5 m3 (från 25 m3) Kostnad 1976: Kr 27.411 och1977: 28.028, dvs totalt Kr 55.438.
Extra utdebitering hade gjorts med 400.-/tomt, dvs 58.100.

1979 byts avstängningsventilerna ut mot nya nedgrävda i ”brunn med isolering”.
1981

den 1 december överlämnar HSB mark 1:5 + 2:2 till föreningen utan ersättning
Nu är troligen också den nya bussvägen klar

1982

ordnas en ny badbrygga för Kr 12.420 och dessutom får föreningen resterade mark, dvs 2:3 den 12 november som gåva.             

Föreningens balansräkning den 31.12.1982 upptar 1.736 (dvs lagfartskostnad)
Dyviks vägförening bildas och tar över skötseln av gamla vägen genom Dyvik.

1983 I bokslutet den 31/12 äger föreningen 1:5, 2:2, 2:3 med tax värde >1.000 kr.
1986 Detta år bygger man 3 längor med sjöbodar för 93.078, finansieras med förskottshyror.
1987 byggs en sjöbodslänga för 29.628, finansieras på samma sätt.
1988 byggs en sjöbodslänga för 33.889, finansierad på samma sätt.
1989 byggs en bryggsektion till hamnen för 29.400, finansieras på samma sätt.
1990

Ny brygganläggning anskaffas för 420.700. För att möjliggöra investeringen utdebiterades en förskottshyra på 433.800 av de, som använder hamnen.

Beloppen intäktsförs samma år liksom totalkostnaden kostnadsförs.

De som förutbetalat hamnhyra måste själva hålla reda på sin fordran.

Detta år ändras reglerna för fritidsfiske och fiskekort är inte längre nödvändigt.

1991 Investeras i automatisk styrning av utgående vatten. Kostnad 32.500 kr.
1993 Avstängningskranar byts ut (kr 14.000) och reservpump totalrenoveras (15.000) på grund av en svårfunnen läcka.
1994 byggs en sjösättningsramp för 25.450 kr.
1996 anges att grundvattnet efter uppmätning är så lågt (sjunkit 2 m) att risk för saltintrång finns. Ånyo anbefalls sparsamhet med vatten.
1997 Det beslutas att bygga 2 sjöbodslängor till. Grundvattnet 2.5-3m lägre
1998

Investeras i sjöbodar för kr 107.475, även dessa finansierade med hjälp av förskottshyror. Investeringen balanseras och skrivs av i takt med årshyrorna.

Bokfört värde 2003-12-31 = 75.231. Sjösättningsrampen byggs ut.

2002

Investeras i nya pumpar till vattentorn och pumphus. Kostnad 20.153 kr. Posten balanseras och skrivs av med 20%/år.

 Resterande bokförda värde 2003-12-31 = 12.093

2005 Ny pump i vattentornet
2006 Brygga C byggs ut med 6 st 3-metersplatser som genast hyrs ut.

                 Sidan är sammanställd av Barbro Castenfors tomt 2

Sidan uppdaterad den 8 maj 2007