Här har bara växter som har känd förekomst i länet tagits med. För en komplett förteckning på arter som är fridlysta i hela landet hänvisas till naturvårdsverket. Växterna är fridlysta med stöd av miljöbalken och artskyddsförordningen.

Kärlväxter
Förbud mot att plocka, gräva upp eller skada växten eller att ta frön
Orkidéer – samtliga arter (familjerna Orchidaceae och Cypripediaceae)
Avarönn (Sorbus teodori)
Backsippa (Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla)
Blåsippa (Hepatica nobilis)
Buskvicker (Vicia dumetorum)
Dvärglåsbräken (Botrychium simplex)
Finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica)
Grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis)
Humlesuga (Stachys officinalis)
Hällebräcka (Saxifraga osloënsis)
Kalvnos (Misopates orontium)
Kattmynta (Nepeta cataria)
Knippnejlika (Dianthus armeria)
Knölvial (Lathyrus tuberosus)
Kärrnäva (Geranium palustre)
Murgröna (Hedera helix)
Mistel (Viscum album) se undantag nedan
Parksmörblomma (Ranunculus acris ssp. friesianus)
Raggarv (Cerastium brachypetalum)
Rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium)
Småsvalting (Alisma wahlenbergii)
Spetsfingerört (Schistophyllum bifurcum)
Stor tofsäxing (Koeleria grandis)
Ängslosta (Bromus racemosus)

Förbud mot att gräva upp växten eller plocka växten för försäljning
Gullviva (Primula veris)
Liljekonvalj (Convallaria majalis)
Lummerväxter – samtliga arter (familjen Lycopodiaceae)

Undantag för mistel
Utan hinder av ovanstående förbud får markägare och nyttjanderättsinnehavare skörda vilt levande exemplar av mistel för försäljning, om det sker för att vårda värdträdet och om den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.

Mossor
Förbud mot att plocka, gräva upp eller skada växten
Gotländsk hättemossa (Orthotrichum rogeri)
Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis)
Hårklomossa (Dichelyma capillaceum)
Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus)
Nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum)

Undantag för viss insamling av mossor
Utan hinder av ovanstående förbud får insamling av beläggexemplar som är av betydelse för dokumentering av arten ske för följande arter om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.

Den som ansvarat för en insamling skall senast den 31 januari varje år redovisa till länsstyrelsen vilka arter som insamlats föregående år, antalet exemplar av dessa, var de insamlats, samt syftet med insamlingen. Full-ständiga fynduppgifter för nya lokaler, samt uppgift om i vilken samling exemplaren förvaras, skall lämnas till ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det insamlade materialet skall vara tillgängligt för forskning.

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis)
Hårklomossa (Dichelyma capillaceum)
Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus)
Nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum)

Svampar
Förbud mot att plocka, gräva upp eller skada växten
Bombmurkla (Sarcosoma globosum)
Igelkottstaggsvamp (Hericium erinaceus)
Saffransticka (Aurantioporus croceus)