Allmänt

Vi alla ingår i en förening som innebär att vi alla hjälps åt att få det så bra som möjligt.

Föreningen har stadgar och de kan beskrivas som föreningens regler. Stämman är vår högsta beslutande organ i föreningen, det är här som det beslutas om föreningens stadgar och vilka personer som ska ingå i föreningens styrelse.

Själva driften av föreningen sker genom styrelsens beslut och vad som ska ske under innevarande år. Vill man som medlem få till  förändringar av förenings stadgar eller påverka beslut ska detta via motioner vid den årliga föreningsstämman.

Hastighetsbegränsning

Inom området gäller 30 som maximal hastighet. Orsakerna är flera: främst att det i området finns gott om barn och djur, såväl tama som vilda, alla med en sällsynt förmåga att dyka upp där de minst förväntas. Ytterligare en orsak till att begränsa hastigheten är att vi har grusvägar som dammar kraftigt. Kör du för fort lägger du en grå hinna över din grannes utemöbler, kaffebord, nygrillade biff och, inte minst, över hennes humör.

Vatten

Liksom på de flesta öar i Stockholms skärgård är färskvatten en bristvara, så även på Vätö. Vi har klarat oss skapligt hittills då vattnet tagit slut bara vid några enstaka tillfällen men en förutsättning är att ingen slösar med vatten t ex genom att vattna gräsmattor. Om vi börjar få in salt i våra brunnar så kommer det att ge direkt utslag på fastighetsvärdena.

OBS att vattenrestriktionerna gäller även om du har en egen brunn. Vi delar på samma vatten!

Badstranden

Fiske från badbryggan är inte tillåtet pga av att krokar kan lossna och senare fastna i foten på badande.

Du som måste röka på badstranden bör visa hänsyn mot din omgivning och framför allt ta med fimparna hem och inte lämna dom i sanden så att småbarnen kan få dom i sig.

Det är inte tillåtet att ha hund på badstranden och den tillhörande lekplatsen.

Lämna inga sopor efter dig.

Parkering är inte tillåten på ängen innanför grindstolparna. Det beror dels på avtalet med HSB när föreningen fick marken men också på risken för gräsbrand orsakad av de mycket heta katalysatorerna på moderna bilar.

Diken

Det är bra om du håller rent från sly och liknande i dikena längs din tomt. Orsaken är främst att underlätta vattenavrinningen under våren och därigenom minska risken för skador på vägarna.
Sedan ser det ju också trevligare ut. Se upp med fridlysta växter.

Hantering av båtar i vår hamn

Följande regler gäller under båtsäsongen, men även hur hanteringen under vinterförvaringen i hamnen ska ske.

 • Samtliga båtar ska vara förtöjda på ändamålsenligt sätt med två tampar i fören och två tampar i akter.
 • De främre tamparna ska vara försedda med ryckdämpning, fjäder eller motsvarande utrustning.
 • Tamparna och ryckdämpningsutrustningen ska vara dimensionerade efter båten tyngd.
 • Tamparna ska vara hela och minst 10 mm
 • Båtar större än roddbåtar ska även de bakre tamparna förses med ryckdämpning
 • Båtarna och förtöjningarna ska tillses regelbundet
 • Båtar utan regnskydd ska ösas vid behov
 • Kontakta styrelsen avseende eventuella gästbåtar vid våra bryggor
 • Vid sjösättning ska parkeringen tömmas på eventuellt uppläggningsmaterial
 • Vid upptagning av båtar ska samtliga förtöjningsutrustningar och lås tas bort
 • Båtbojar ska vara märkta
 • Ingen båtförvaring på hamnens parkering mellan 1 juli – 31 augusti (extraavgift)
 • Båtplats som inte nyttjas under två båtsäsonger ska lämnas tillbaka till föreningen
 • Båtar som vinterförvaring i hamnen ska vara märkta

Gemensamma områden

Vill du göra miljövårdande insatser i anslutning till din tomt som t ex att röja sly bör du anmäla det till styrelsen. Det är inte tillåtet att fälla träd på våra gemensamma områden enbart för att få ved.

På våra gemensamma marker finns det flera områden som du kan få använda om du t ex vill odla potatis i lite större skala. Ängen mellan bussvändplanen och tomt 8 är ett sådant område.

Trädfällning

Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med styrelsen. Ska trädfällning ske ska ägaren vara 100% säker på var tomtgränsen går, om detta inte kan säkerställas ska ingen fällning ske.

Det är tomtägarens ansvar att veta var sin tomtgräns går.

Träd vid elledningar på den egna tomten, kan tas ned kostnadsfritt efter kontakt med ledningsägaren, i vårt fall Vattenfall.

Anmäl ändrade kontaktuppgifter till styrelsen

Som fastighetsägare är du skyldig att anmäla ändrade kontaktuppgifter så som hemadress, mobilnummer, mejladress samt kontaktuppgifter på ny ägare vid försäljning av din fastighet.

Fridlysta växter i Stockholms län