20 maj – ordinarie föreningsstämma 2023 – kallelse

Kallelse till 2023 års ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Var: Dansbanan
När: Lördagen den 20 maj 2023 kl. 13:00

Dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Upprättande av deltagarförteckning.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 7. Styrelsens redovisningshandlingar.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning.
 12. Fastställande av underlag för debitering för 2023.
 13. Fråga om arvoden till styrelsen.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Budget för 2023.
 18. Fastställande av avgifter för 2024.
 19. Motioner.
 20. Stämman avslutas.

Övrig/generell information från styrelsen kommer att ges efter stämmans avslutande.

Stämmohandlingar finns på www.marsbacken.se samt Facebook.

Marsbacken den 25 april 2021

För styrelsen

Gunnar Holmberg

Ordförande

kallelse_stamma_2023 (Uppdaterad)

budget_2023

avgifter_2023

rabatter_anonymiserade_2023

forvaltningsberattelse_2022 (Uppdaterad)