Fritidsområdet Marsbacken
Ekonomisk förening

STADGAR 2018-07-21

ÄNDAMÅL
§1
Föreningen, vars namn är Fritidsområdet MARSBACKEN ekonomisk förening, har sitt säte i Norrtälje. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta för medlemmarnas gemensamma bruk upplåtna egendomar och anordningar inom fastigheterna Dyvik 1:5, 2:2 och 2:3 på Vätö i Norrtälje kommun.

MEDLEMMAR
§2
Inträde i föreningen medges den som har förvärvat en fastighet avstyckad från fastigheterna Dyvik 1:5, 2:2 och 2:3. Om fastigheten har fler än en ägare gäller ett medlemskap gemensamt för dem. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§3
Medlem ska delta i föreningen med en insats av lägst 100 kr och högst 500 kr. Insatsens storlek fastställs av ordinarie föreningsstämma och betalas samtidigt med första årsavgiften.
Vid utträde ur föreningen äger medlem inte rätt att återfå denna insats utom i fall varom stadgas i 7 kap. 15§ och 12 kap. 4§ i Lagen 1987 om ekonomiska föreningar.

§4
Medlem ska betala en årsavgift. Storleken av årsavgiften till föreningen bestäms av föreningsstämman och får uppgå till högst 5 000 kr. Årsavgiften och övriga förekommande avgifter ska betalas inom 30 dagar efter fakturering.

DISPOSITIONSFOND
§5
Till dispositionsfonden avsättes det överskott som uppkommit i föreningens verksamhet.

STYRELSE OCH REVISORER
§6
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 3-5 ledamöter med 1-2 suppleanter. Dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Inget hinder finns för återval av avgående styrelseledamot eller suppleant.

§7
Styrelsen har sitt säte i Norrtälje.
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser vid behov andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Sådant beslut är dock giltigt endast under förutsättning att full enighet råder. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§8
Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen förs i enlighet med bokföringslagen. Föreningens räkenskaper ska avslutas per den 31 december. Före februari månads utgång ska styrelsen avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning till revisorerna.

§9
Styrelsen äger inte rätt att överlåta eller med inteckning för gäld, nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt belasta eller belåna föreningens fasta egendom utan att ha föreningsstämmans bemyndigande härtill.

§10
Styrelsen ska årligen företa besiktning och inventering av föreningens egendom och övriga tillgångar samt avge redogörelse för detta i sin årsredovisning.

§11
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas en revisorer som utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. En suppleant för revisorn utses på samma sätt och för samma tid. Revision ska vara avslutad och revisionsberättelse avgiven senast den 15 april. Över av revisorn gjorda anmärkningar ska styrelsen avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens redovisningshandlingar och revisorns berättelse ska hållas tillgängliga för medlemmarna under minst sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

FÖRENINGSSTÄMMA
§12
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorn finner anledning därtill eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar till styrelsen inlämnat skriftlig begäran därom med angivande av ärende som önskas behandlat.

§13
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta till styrelsen minst fem dagar före stämman.

§14
På ordinarie stämma ska förekomma:
a) upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar,
b) val av ordförande och protokollförare för stämman,
c) val av justeringsmän,
d) fråga om kallelse till stämman behörigen skett,
e) styrelsens redovisningshandlingar,
f) revisorns berättelse,
g) fastställande av resultat och balansräkning,
h) beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen,
i) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
j) beslut om arvoden till styrelse och revisor,
k) val av styrelseledamöter och suppleanter,
l) val av revisor och suppleant,
m) övriga ärenden som angivits i kallelse till stämman,
n) eventuella motioner.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än dem som angivits i kallelsen.

§15
Kallelse till stämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och anslås på föreningens tre anslagstavlor, hemsida samt Facebook grupp. Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman. Ordinarie föreningsstämma hålls tredje lördagen i maj.

§16
Medlemmar är alltid lika röstberättigade i föreningens alla angelägenheter. Varje medlem har en röst. Den som häftar i avgiftsskuld till föreningen har inte rösträtt. Medlem som är juridisk person utövar sin rösträtt genom ombud. Annan medlem kan rösta genom ombud endast genom myndig hushållsmedlem. Ombud äger endast företräda en medlem.
Medlem som anmält sitt utträde eller uteslutits ur föreningen äger inte rösträtt.

§17
Omröstning vid stämman sker öppet såvida inte närvarande röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor så att den mening som biträtts av ordföranden ska gälla.

BÅTKLUBB
§18
Vätösunds båtsällskap utgör en integrerad del av föreningens verksamhet. Båtklubben administreras av föreningens hamnkapten. Hamnkaptenen utses av och inom föreningens styrelse.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
§19
Styrelsen får utse en verkställande direktör för att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen fastställer den verkställande direktörens arvode. Den verkställande direktören behöver inte vara medlem i föreningen.

UTHYRNING AV FÖRENINGENS TILLGÅNGAR
§20
Styrelsen äger rätt att hyra ut föreningens tillgångar såsom bryggplatser, sjöbodar, maskiner och verktyg till föreningens medlemmar. Skriftligt hyresavtal skall upprättas. Hyresbeloppet fastställes av styrelsen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§21
I allt som här ovan inte är stadgat gäller lagen om ekonomiska föreningar.